Muudatus pakendiseaduses toob paljudele väikestele ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi

 

 

Advokaadibüroode praktikas tuleb regulaarselt ette juhtumeid, milles ettevõtjad jätavad  teadmatusest mõne seadusest tuleneva kohustuse täitmata. Paraku kipuvad ettevõtjad pöörduma advokaatide poole alles siis, kui probleemi ennetamiseks on liiga hilja ning tuleb asuda tegelema pahaaimamatust rikkumisest tuleneva õigusliku vastutusega. Ilmselt võtab igal arukal ettevõtjatel seest õõnsaks näiteks ootamatu nõue Maksu- ja Tolliametilt. Õigusabi kasutamine võib sellise olukorra ilmnemisel olla kõige mõistlikum tee. Parem variant on aga sellise stsenaariumi ennetamine. Selles artiklis selgitab advokaat 1. mail 2023. a jõustunud pakendiseaduse muudatust, mis toovad väikestele pakendiettevõtjatele kaasa uued kohustused.

Kokkuvõtvalt pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest

 

Peamised pakendeid, pakendite kasutamist ning käitlemist ja pakendite maksustamist puudutavad normid on koondatud pakendiseadusesse ja pakendiaktsiisi seadusesse. Üks eelnimetatud normide sisulisi eesmärke on käibes üldine pakendite kasutamise vähendamine, pakendijäätmete vältimine ja pakendite taaskasutussüsteemi korraldamine. Ettevõtjad peavad enne pakendi ringlusesse laskmist hoolikalt kaaluma, kui palju ja millist pakendit nad kasutavad ning kas on võimalik pakendi kasutamist vältida. Pakendiettevõtjad on kohustatud pakendeid (ja pakendijäätmeid) tagasi võtma ning ettenähtud ulatuses taaskasutama. Kõik Eestis esmakordselt turule lastud pakendid on maksustatud aktsiisiga, kusjuures aktsiisimäär sõltub pakendite taaskasutuse ulatusest. Turule lastud pakendite üle peab iga ettevõtja pidama arvestust. Pakendiseaduse nõuete täitmise ja pakendiaktsiisi üle teostab riikliku järelevalvet Maksu- ja Tolliamet. Pakendiseadusega hätta jäädes pöördu advokaadibüroo poole ja osutame vajalikku õigusabi. 

 

Väikeseid pakendiettevõtjaid puudutavad muudatused

 

Enne 1. mai 2023. a kehtinud pakendiseaduses nägi väikestele pakendiettevõtjate jaoks ette üsna leebed tingimused. Nii öelda väikesteks pakendiettevõtja all peame silmas ettevõtjaid, kes lasid aasta lõikes turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100kg aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kg aastas. Eelkõige, olid nimetatud väiksed pakendiettevõtjad vabastatud:

 

  1. Pakendi (ja pakendijäätmete) tagasivõtmise kohustusest;
  2. Pakendiregistrisse kandmiseks kontrollitud andmete esitamisest (korduskasutuspakendi mass, turule lastud kauba pakendi mass ja andmed pakendijäätmete taaskasutamise kohta);
  3. Taaskasutamise sihtarvude täitmise kohustusest (st kohustus tagada ettenähtud määras enda pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamine).

Märkimist väärib, et ka väiksed ettevõtjad (näiteks kohalikud e-poed) pidid varasem kehtinud õiguse järgi üksnes pidama arvestust Eestis turule lastud pakendite mahu üle (näiteks e-poe kauba kliendile saatmiseks kasutatavad ühekordsed kileümbrikud). Advokaadibüroo praktika näitas, et varasem pakendiseadus soosis pakendimahu arvestuskohustusele läbi sõrmede vaatamist. Väikestele ettevõtjatele ei järgnenud arvestuskohustuse täitmata jätmise eest negatiivseid tagajärgi, mistõttu jäi pakendimahu arvestus mitmetel juhtudel puudulikuks või puudus üldse.

 

1. mai 2023. a seisuga on eelnimetatud väikseid ettevõtjaid soosiv säte pakendiseadusest kustutatud. See tähendab, et ka väikestel pakendiettevõtjatel tuleb edaspidi täita oluliselt rohkem pakenditega seonduvaid kohustusi (eelkõige pakendi tagasivõtmise, pakendiregistrisse andmete esitamise ja taaskasutuse sihtarvude täitmise kohustused). Selline üleminek saab eelduslikult paljudele väikestele ettevõtjatele oodatust keerulisem. Eeltoodud kohustuste täitmise seisukohalt, on  turule lastud pakendimahu üle täpse arvestuse pidamine nüüd ka väikeste ettevõtjate jaoks keskse tähtsusega. Uute nõuete täitmine võib aga esmapilgul näida täiesti üle jõu käiv igale ettevõtjale, kes varasemalt ei ole pakendiseaduse ega pakendimahu arvestuse pidamisega ühel või teisel põhjusel kokku puutunud.

Kuidas edasi?

Kokkuvõtvalt öeldes, on väikesel pakendiettevõtjal kaks varianti kogu enda pakendit puudutava tegevuse õigusega vastavusse viimiseks ja nõuetekohaselt edasi liikumiseks.

 

  1. Pakendiettevõtjad võivad täita pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevad kohustused ise.

Väike pakendiettevõtja peab selleks eelkõige pidama korralikku arvestust turule lastud pakendimahu üle (pakendi massi ja liikide kaupa) ja viima end kõigi täiendavate kohustuste sisuga korralikult kurssi. Väiksed ettevõtjad peavad eriti hoolikalt tähelepanu pöörama tagasivõtmise ja taaskasutamise kohustuse täitmisele. Meie advokaatide praktikas, on just eelnimetatud kohustused väikeste ettevõtjate jaoks nii ajaliselt (nt enda õiguslike nõuetega kurssi viimine kipub olevat pikk ja aeganõudev protsess) kui ka rahaliselt kõige kurnavamad (nt puudub mastaabisääst).

 

VÕI 

 

  1. Pakendiettevõtjad võivad pakendiseadusest ja pakendiaktsiisiseadusest tulenevad kohustused (osaliselt) lepinguga üle taaskasutusorganisatsioonile.

Taaskasutusorganisatsiooni teenuse kasutamine on paljude väikeste ettevõtjate jaoks majanduslikult mõistlikum variant. Suurim praktiline väärtus seisneb selles, et taaskasutusorganisatsioon peab ise hoolitsema pakendijäätmete kogumise kohustuse täitmise eest ning tagasivõetud pakendite taaskasutamise eest.  Arusaadavalt puudub taaskasutusorganisatsiooni kasutamiseks vajadus siis, kui väikesed ettevõtjad saavad ise vähese vaevaga ja/või omavahelise koostööga pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseadusest tulenevad nõuded täidetud.

 

Sobiva variandi valik sõltub suuresti iga väikse pakendiettevõtja äritegevuse ja muudest juhtumi üksikasjadest. Juhul, kui Teil tekib pakendiseaduse nõuete täitmise või pakendite aktsiisiga maksustavad seotud kohustusi, pöörduge julgelt õigusabi saamiseks Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaatide poole.