Lepmets & Nõges kliendid on Coinloani võlausaldajate nimekirjas esimesed

14. detsembril 2023 jõuds Coinloani pankrotimenetlus lõpuks järgmise olulise etapini. Nimelt avaldas Coinloan pankrotihaldur Ametlikes Teadaannetes võlausaldajate nimekirjaga tutvumise teate. Seadus sätestab, et võlausaldajatel on kuni 30 päeva teiste võlausaldajate nõuetega tutvumiseks ja soovi korral ka vaidlustamiseks. Coinloani kaasusest on saanud Eesti pankrotimenetluse reeglistiku proovikivi, sest sellises mastaabis menetlus on Eestis enneolematu. Kehtiv pankrotiseadus on selgelt loodud olulisemalt väiksemahuliste juhtumite menetlemiseks. Arvestades Coinloani menetluse eripära ja kaasnevaid erakordseid asjaolusid, pikendatakse tõenäoliselt esialgsele võlausaldajate nimekirjale vastuväidete esitamise tähtaega vähemalt 2024. a märtsi lõpuni.

 

Menetluste senine käik: enne esialgse võlausaldajate nimekirja avaldamist

 

Rahvusvahelise Coinloan krüptoplatvormi pankrot kuulutati Eestis välja 14. juunil 2023. a. Sel ajal hinnati Coinloani kohustusi umbes 204 miljoni euro suuruseks, samal ajal kui varasid olid hinnanguliselt veidi üle 108 miljoni euro väärtuses. Spekuleeriti, et enam kui 5000 võlausaldajal on nõuded Coinloani pankrotivara vastu. Coinloani äkitselt tekkinud maksejõuetus vapustas kogu ülemaailmset Coinloani endiste kasutajate kogukonda, kes pöördusid suurtes gruppides erinevatesse Tallinna advokaadibüroodesse. Mõistetavalt otsisid paljud endised Coinloani kasutajad kiireid vastuseid ja eelistatavalt oma krüptovaluuta kohest ja täielikku tagastamist. Siiski,  Coinloani kaasuse mastaabis pankrotimenetlustes ei ole kiireid lahendusi. Vastupidi, on äärmiselt tõenäoline, et selle menetluse lõpuni läheb veel aastaid.

 

Esimene võlausaldajate koosolek toimus 19. juunil 2023. Seejärel oli järgmiseks sammuks menetluses võlausaldajate nõuete esitamine. Seadus sätestab otsesõnu, et võlausaldajad peavad teatama oma nõuetest võlgniku vastu kahe kuu jooksul pärast pankroti väljakuulutamist. See tähendab, et Coinloani võlausaldajatel oli enda nõuete esitamiseks kuni 14. augustini 2023. a (vt meie eelnevat postitust Coinloani pankrotimenetluste kohta siin). Kehtiva pankrotiseaduse kohaselt koostab haldur esialgse võlausaldajate nimekirja ühe kuu jooksul pärast võlausaldajate nõuete esitamise tähtaega ehk hiljemalt 14. septembriks 2023. Eelnevast hoolimata oli juba nõuete esitamise hetkel selge, et ainult üks kuu Coinloani esialgse võlausaldajate nimekirja koostamiseks on ebapiisav. Siiski, kellelgi polnud võimalik adekvaatselt hinnata, millal täpselt võib oodata esialgse võlausaldajate nimekirja avaldamist. Kõik võlausaldajad ja neid esindavad advokaadibürood jäid teadmata ajaks ootele.

 

Mis on esialgne võlausaldajate nimekiri?

 

Esialgne võlausaldajate nimekiri on esimene samm nõuete kaitsmise menetluseks. Nõuete kaitsmise eesmärk on määrata kindlaks lõplik loetelu võlausaldajatest, kes saavad menetluse lõpus osa Coinloani pankrotivarast. Lihtsustatult öeldes on esialgne võlausaldaja nimekiri tabel kõigist isikutest, kes teatasid pankrotihaldurile enda nõuetest Coinloani vastu. Eeldatavasti on sellised nõuded kõigil endistel Coinloani platvormi kasutajatel. Iga kasutaja nõude suurus vastab Coinloani platvormil hoitud krüptoraha väärtusele eurodes, kusjuures väärtuse hindamise hetkeks on pankroti väljakuulutamise hetk. Nagu varasemalt mainitud, tuleb kõik nõuded esitada kahe kuu jooksul pärast pankroti väljakuulutamist. Eeltoodud seadusesättest hoolimata on tegelikult veel praegugi võimalik teatada haldurile nõuetest Coinloani vastu. Konks seisneb aga selles, et kõik hilinenult esitatud nõuded (kui üldse vastu võetakse), paigutatakse nõuete järjestuses kõige madalamasse järku.

 

Pankrotihaldur kogus kõik Coinloani vastu esitatud nõuded kokku ja koostas nendest esialgse võlausaldajate nimekirja. Haldur määras kõigile nõuetele järgu, mida võib sisuliselt käsitleda nõude prioriteedina. Nõuete järgud on määrava tähtsusega pankrotivara jagamisel võlausaldajate vahel pankrotimenetluse lõpus. Pärast pankrotimenetluse kulude katmist jagatakse ülejäänud raha võlausaldajate vahel. Esimese järgu nõuded rahuldatakse esimesena. Kui pärast kõikide esimese järgu nõuete rahuldamist on veel raha alles, siis kasutatakse ülejäänud raha teise järgu nõuete täitmiseks. Kui midagi jääb pärast teise järgu võlausaldajatele tasumist järele, jagatakse see jääk kolmanda järgu nõuete vahel. Märkimist väärib, et võlausaldajatel ei ole ilmselt võimalik saada nõuete rahuldamist tervikuna. Coinloani pankrotivara on selleks lihtsalt ebapiisav. Võlausaldajad peavad olemasolevat raha omavahel jagama ja leppima paratamatult kaasneva kahjuga.

 

PankrS § 153 lg 1 kohaselt jaotatakse esitatud nõuded järkudesse järgnevalt:

  • I järgu moodustavad  tagatud nõuded. 27. detsembri 2023. a seisuga oli I järku kantud ainult kaheksa võlausaldajat (kõik meie kliendid).
     
  • II järk koosneb tähtaegselt esitatud kuid tagatamata nõuetest.  27. detsembri 2023. a seisuga oli Coinloani esialgse võlausaldajate nimekirja teisse järku kantud 2426 võlausaldajat
     
  • III järk on tagamata nõuded, mis saadeti haldurile peale seaduses sätestatud kahe kuu pikkuse tähtaja möödumist ehk 15. augustil 2023. a või hiljem. 27. detsembri 2023. a seisuga koosnes III järk paarisajast võlausaldajast. Siiski tuleb arvestada, et III järku lisandub regulaarse sagedusega nõudeid tänase päevani.
     

Praegu koostatud nimekiri on esialgne ehk midagi pole veel kinnitatud. Kõik võlausaldajad võivad esitada vastuväiteid (mõne) esialgsesse võlausaldajate nimekirja kantud nõudele. Eeldatavasti esineb vähemalt mõni võlausaldaja, kes üritavab vastuväidete esitamise abil parandada enda positsiooni nimekirjas. Arusaadavalt on igal võlausaldajal huvi saada tagasi võimalikult suur osa enda nõudest. Samal ajal tähendab pankrotimenetluste fakt olemuslikult seda, et nõudeid on oluliselt rohkem kui raha, mida võlausaldajatele nõuete täitmiseks maksta. Eelneva valguses saavad võlausaldajad vastuväidetega võimaluse suruda nimekirjast välja teisi võlausaldajad, vähendada nende nõuete suurusi või langetada teiste võlausaldajate positsiooni nimekirjas. Edukad vastuväited vähendavad ühel või teisel viisil pankrotivara vastu esitatud nõudeid ja muudavad seeläbi igale üksikule võlausaldajale tehtava väljamakse summa suuremaks. Seaduse järgi on vastuväidete esitamise tähtpäev 15. jaanuaril 2024. a, kuid seda tähtaega on kavas pikendada vähemalt kuni 2024. a märtsi lõpuni.  Peale võlausaldajate poolt vastuväidete esitamist, tekib ka halduril seadusest tulenev kohustus võimalusel esitatud nõuetele vastuväiteid esitada. Vastuväidete täpset arvu, ulatust ja sisu näitab ainult aeg.

 

Mis saab edasi?

 

Esiteks hakkavad võlausaldajad nüüd koostama vastuväiteid teiste võlausaldajate nõuetele. Kui vastuväidete esitamise tähtpäev möödub, kogub haldur esitatud vastuväited kokku ning lisab enda omad. Seejärel määrab haldur seisukoha esitamiseks tähtaja nendele võlausaldajatele, kelle nõuetele vastuväiteid esitati. Haldur kogub kokku eelnimetatud seisukohad, koostab võlausaldajate nimekirja ja esitab selle kohtule kinnitamiseks. Kohus otsustab, millised nõuded ja millises mahus loetakse kaitstuks, samuti määrab kohtunik kõigi nõuete lõplikud järgud ja jaotised. Võlausaldajate nimekirja kinnitavat kohtumäärust saab vaidlustada. Igal juhul on lõpliku võlausaldajate nimekirja kindlaks määramiseni veel pikk tee minna. Lõpliku võlausaldajate nimekirja kinnitamise täpset aega ei ole võimalik ette ennustada. Meie advokaatide arvates oleks hea saavutus see, kui haldur esitaks veel sel aastal võlausaldajate nimekirja kohtule kinnistamiseks.

 

Teiseks peab haldur lahendama välistamisnõuded ehk esitatud nõuded endiste Coinloan kasutajate kontodel olnud krüptomüntide pankrotivarast välistamiseks. Esitatud välistamisnõuete täpne arv ei ole teada, kuid see on kindlasti väiksem kui mitme tuhande nõude pikkune esialgne võlausaldajate nimekiri. Välistamisnõude eduvõimalus on alla keskmise. Eelnevast hoolimata on mõned võlausaldajad valmis riski võtma, sest eduka välistamisnõude korral saavad nad oma krüptomündid tagasi.

 

Ühelgi võlausaldajate nimekirja kantud isikul ei ole võimalust saada oma vara tagasi krüptorahas. Parimal juhul  saavad võlausaldajad hüvitist eurodes oma krüptomüntide väärtuses ehk 14. juuni 2023. a seisuga. Tõenäoliselt saavad võlausaldajad tagasi üksnes väikse osa kaotatud krüptorahast. Viimase informatsiooni järgi on Coinloani pankrotivara väärtus umbes 70 miljonit eurot, kuid halduril on praeguseks faktiline kontroll vaid umbes  7 miljoni euro väärtuses krüptoraha üle. Pankrotimenetluse läbiviimisega kaasnevad kulud on ilmselt vähemalt paarisaja tuhande euro suurused. Varem või hiljem tuleb pankrotihalduril menetluse kulude katmiseks ja selle jätkamiseks realiseerida osa Coinloani krüptorahast.

 

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaadid esindavad Coinloani võlausaldajaid käimasolevas pankrotimenetluses. Võtke meie advokaadibürooga julgelt ühendust, kui teil on küsimusi Coinloani pankrotimenetluse kohta. Samuti, kui kaalute vastuväidete esitamist esialgsele võlausaldajate nimekirjale või III järgu nõude või välistamisnõude esitamist. Meie advokaadid on meeleldi valmis Teid Coinloani pankrotimenetluses abistama ja nõustama.