Eesti Advokatuuri juhatuse 8.03.2022 istungil anti Kristiina Prallale vandeadvokaadi abi kutsenimetus! 

Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri võib kuuluda iga isik, kes vastab seaduses esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami. 2022. a talvisel eksamil osales kokku 47 vandeadvokaadi abi eksami sooritajat, kellest edukalt sooritas eksami kõigest 28 osalenut (53%). Õnnitleme Kristiinat tugeva tulemuse puhul!