Eesti Advokatuuri juhatuse 20.02.2018 istungil anti Tauri Tigassonile vandeadvokaadi abi kutsenimetus! 

Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri võib kuuluda iga isik, kes vastab seaduses esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami. 2018. a talvisel eksamil oli kokku 41 vandeadvokaadi abi eksami sooritajat, kellest edukalt sooritas eksami kõigest 6. Loomulikult oli Tauri Tigasson nende hulgas.