Pärimine: kuidas tagada oma varade üleandmine pärast surma?

Igaüks meist peaks korralikult läbi mõtlema, mis saab tema varast pärast surma, varade pärimine, eriti kui vara on juba omajagu kogunenud, ja tegema sellele vastavalt korraldusi. Paraku võib surm tabada äkki ja ootamatult, mistõttu ei ole tegemist vaid pensionäride või raskelt haigete probleemiga – siis võib olla juba hilja. Allpool selgitavad Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaadid pärimise põhireegleid, erinevaid võimalusi korralduste tegemiseks ja võimalikke ohukohti.

Seadusjärgne pärimine

Pärimise reeglid ja käigu sätestab pärimisseadus. Pärimine toimub kas vastavalt pärandaja viimsele tahteavaldusele, mis esineb testamendi või pärimislepingu kujul, või tahteavalduse puudumisel seadusjärgselt. Seadusjärgne pärimine toimub osaliselt ka juhul, kui pärandaja ei ole viimset tahteavaldust koostanud kogu oma vara suhtes.

Seadusjärgseks pärijateks on esimeses järjekorras sinu lapsed, teises sinu vanemad ja nende lapsed (sinu õed-vennad), kolmandas vanavanemad ja nende lapsed (sinu onud-tädid). Kaugema järjekorra pärijaid võetakse arvesse üksnes siis, kui lähema järjekorra pärijad puuduvad. Abikaasa pärib seadusjärgselt esimese järjekorra pärijate kõrval lastega võrdselt, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku, teise järjekorra pärijate kõrval poole. Kui ei ole sugulasi esimesest ega teisest järjekorrast, pärib abikaasa kogu pärandi, sõltumata kolmanda järjekorra pärijate olemasolust.

Kindlasti tuleb arvestada, et seadusjärgseteks pärijateks on abikaasa ja sugulased perekonnaseaduse tähenduses. Elukaaslane ei ole abikaasa ega päri seadusjärgselt midagi. Kui lapse isana on perekonnaregistrisse kantud mõni teine mees, siis ei päri laps oma bioloogilise isa vara. Sellisel juhul tuleb isadus kohtulikult tuvastada pärast surma, kuid kuna isaduse vaidlustamise nõude tähtaeg on konkreetne ja lühike, ei pruugi see siis enam võimalik olla. Samuti ei ole sinu seadusjärgseks pärijaks laps, kelle bioloogiline vanem sa ei ole, sõltumata sellest, et oled abielus tema vanemaga ja oled terve elu korralikult kasuvanema rolli täitnud.

Sundosa

Seadusjärgse pärimisega on sarnane ka sundosa pärimine. Sundosa nõudmise õigus on pärandaja alanejal sugulasel, vanemal või abikaasal, kui pärandajal oli tema suhtes surma hetkel ülalpidamiskohustus ning pärandaja jättis ta pärandist ilma või määras talle seadusjärgsest väiksema osa. Sundosa on pool pärandiosa väärtusest, mille pärija oleks saanud seadusjärgse pärimise korral.

Seadusjärgset pärijat on võimalik sundosast ilma jätta, kui ta on sinu või sinu lähedase vastu pannud toime kuriteo või rikkunud tahtlikult ja oluliselt sinu suhtes ülalpidamise kohustust. Ilmajätmine tuleb viimsesse tahteavaldusse kirja panna ning kindlasti tuleb kirjeldada ka selle põhjust, sest vastasel juhul on sundosast ilmajätmine kehtetu.

Testament

Testament kui tüüpiline viimne tahteavaldus võib olla notariaalne või kodune.

Notariaalne testament on kas notariaalselt tõestatud või notarile hoiule antud testament. Viimane toimub nõnda, et pärandaja viib oma viimse tahteavalduse kinnises ümbrikus notarile ja kinnitab, et see on tema testament. Notariaalsel testamendil ei ole kehtivustähtaega.

Võimalik on koostada ka kodune testament. Nimetus võib olla petlik, sest tegelikult kohalduvad ka kodusele testamendile konkreetsed tingimused, mille täitmata jätmise korral on testament tühine.

Kodune testament võib olla omakäeliselt kirjutatud või tunnistajate juuresolekul allakirjutatud testament. Omakäeline testament peab olema kirjutatud algusest lõpuni oma käega ning olema allkirjastatud. Tunnistajate juuresolekul allakirjutatud testamendi puhul peab tunnistajaid olema vähemalt kaks, nad peavad olema teovõimelised ja olema allakirjutamise juures üheaegselt. Tunnistajatele peab teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemisele, kuigi ei ole nõutav, et tunnistajad teaksid testamendi sisu. Tunnistajaks ei või olla isik, kelle enda või kelle teatud sugulase või hõimlase kasuks testament tehakse.

Kodusest testamendist peab kindlasti selguma selle tegemise kuupäeva ja aasta, vastasel juhul on testament tühine. Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator sel ajal elab. Notariaalne testament ei oma eesõigust koduse testamendi ees, kehtib see testament, mis on uuem. Samas ei tühista koduse testamendi koostamine notariaalselt, st kui uuem kodune testament aegub, kehtib ikkagi varem koostatud notariaalne testament.

Eraldi testamendiliik on abikaasade vastastikune testament, mis peab olema notariaalselt tõestatud ja milles abikaasad nimetavad teineteist vastastikku pärijaks või teevad surma puhuks pärandi kohta muid korraldusi. Kui tavapärase testamendi võib igal hetkel tühistada, siis abikaasade vastastikuse testamendi tühistamiseks tuleb teisele abikaasale kätte toimetada notariaalses korras edastatud teade korralduse tühistamise kohta. Samuti sõltub ühe abikaasa tehtud korralduse kehtivus teise abikaasa korralduse kehtivusest. Pärast abikaasa surma saab teine abikaasa korralduse tühistada üksnes juhul, kui ta loobub pärandist, mis talle vastastikuse testamendi alusel määrati.

Kokkuvõttes tuleks võimaluse korral eelistada notariaalset testamenti. Sellega väheneb tõenäosus, et keegi hakkab kahtluse alla seadma testamendi autentsust või tunnistajate ausust. Kuna notar peab kontrollima ja notariaalakti märkima oma tähelepanekud pärandaja teo- ja otsusevõime kohta, vähendab see ka vaidlust pärandaja võimaliku piiratud teovõime osas. Ka notariteenuse tasu ei ole kõrge: käesoleva artikli koostamise ajal on see sõltuvalt testamendi liigist umbes 30-40 eurot. Alati tasub abi küsida ka advokaadibüroolt.

Pärimisleping

Pärimisleping on pärandaja ja teise isiku kokkulepe, millega pärandaja nimetab teise lepingupoole või muu isiku oma pärijaks või annab talle korralduse. Erinevalt testamendist (ka abikaasade vastastikusest testamendist) on pärandaja pärimislepingu sõlmimise järel oma lepinguliste korraldustega seotud ega saa neid üldjuhul ühepoolselt muuta ega tühistada.

Pärimislepingust võib taganeda üksnes konkreetsetel pärimisseaduses loetletud juhtudel nagu näiteks õigustatud isiku kuritegu pärandaja vastu või pärandaja ülalpidamiskohustuse või muu kokkulepitud kohustuse rikkumine. Pärimislepingu võib tühistada lepingupoolte kokkuleppel või kui esineb mõni muu tavapärane tühistamise aluseks olev asjaolu (näiteks pettus, eksimus, vägivald). Kui teine pool ei nõustu lepingut tühistama, võib kohtult nõuda tema nõusoleku asendamist kohtuotsusega. Samas peab selleks esineb ka mingi erandlik asjaolu. Riigikohtu praktikas on näiteks leitud, et ainuüksi poolte kooselu lõppemine ei ole selline asjaolu, mis kohustaks pärijat andma pärimislepingu tühistamiseks oma nõusoleku.

Üksikute kohustuste ja õiguste määramine

Viimne tahteavaldus võib olla detailsem kui üksnes varaosade jaotamine. Pärandaja võib määrata ka annaku, sihtkäsundi või sihtmäärangu. Annakuga ei määrata pärijat vaid antakse kellelegi konkreetne hüve: näiteks võib pärandada korteri lastele, kuid anda annakuga elukaaslasele korteri tähtajatu kasutusõigus. Sihtkäsund on korraldus, millega määratakse kohustus, ilma et kellelgi tekiks sellele kohustusele vastavat õigust: näiteks kohustus ehitada mälestusmärk või hoolitseda kodulooma eest. Kui sihtkäsunditäitja rikub kohustust, peab ta oma osa üle andma teistele pärijatele. Sihtmäärang on seevastu korraldus, millega kohustatakse pärandvara kasutama kindlal sihtotstarbel: näiteks looma ja ülal pidama stipendiumifondi.

Kas läheks vaja advokaadi abi?

Notari abi on piisav, kui testament seisneb üksnes vara kahele lapsele jätmises. Ka seadusjärgne pärimine on olemuselt konkreetne ja mõistetav. Teisalt on ikkagi näha, et iga teatud aja tagant ilmub meedias lugu kohtuvaidlusest testamendi tõlgendamise, kehtivuse, tühistamise või ulatuse üle. Kui mängus on suured rahad, siis uuritakse iga punkti ja koma hoolega. Advokaat aitab sul kontrollida, et sinu tahe oleks väljendatud selgelt, üheselt mõistetavalt ja reaalselt täidetavalt. Kindlasti on advokaat kasulik, kui soovid määrata oma vara surmajärgseks kasutamiseks spetsiifilisi korraldusi. Mis tahes küsimuste või probleemide korral võta julgelt ühendust advokaadibüroo Lepmets & Nõges meeskonnaga.