Advokaat selgitab: oportuniteet

Mis on oportuniteet?

Oportuniteet võib osutuda heaks lahenduseks nii väiksemale väärteomenetlusele kui ka suuremale kriminaalmenetlusele. Advokaadi abiga on sageli võimalik lahendada asi oportuniteediga. Oportuniteet tähendab menetluse lõpetamist mõistlikkuse kaalutlustel süüdistatava ja prokuratuuri kokkuleppel. Oportuniteet ei ole õigeks mõistev otsus ega süüdi mõistev otsus. Oportuniteedi rakendamise korral peab puuduma asja edasi menetlemiseks avalik menetlushuvi ning isiku süü ei tohi olla suur. Koostöös advokaadiga saavad isikud sisustada need argumendid ning taotleda oportuniteedi kohaldamist.

Miks soovitab advokaat sõlmida oportuniteeti?

Oportuniteedi puhul on peamiseks võiduks see, et asi lõpetatakse kiirelt ja isiku karistusregister jääb puhtaks. Kui isiku jaoks on oluline, et karistusregistris ei oleks märkeid isiku õigusvastasest tegevusest, siis tasub panustada kvaliteetsele õigusabile ning palgata advokaat. Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaatidega saad tutvuda siin. Karistusregistri märked võivad saada komistuskiviks tööle kandideerimisel, viisa taotlemisel või ka näiteks relvaloa taotlemisel. Seetõttu pole sageli mõistlik võtta kohtuvaidlusega kaasnevaid riske, millest üks suuremaid on süüdimõistev kohtuotsus. Oportuniteedi kasutamine seevastu aga ei tähenda isiku süüdimõistmist. Prokuratuur on avalikult öelnud, et nad ei eelda, et isik end süüdi tunnistaks ning see ei ole oportuniteedi sõlmimise eeldus. Ent oportuniteedi kasutamine hoiab ära teisigi riske, näiteks suuri õigusabikulusid. Sageli kasutatakse oportuniteeti just olukordades, kus isik ei saa endale majanduslikult lubada mahuka kohtuvaidlusega kaasnevaid õigusabikulusid.

Kuidas jõuda oportuniteedi sõlmimiseni?

Oportuniteedini jõudmine ei pruugi alati olla lihtne ning menetleja ei pruugi sellega koheselt nõus olla. Menetlejat on tihti vajalik veenda selles, miks on just antud olukorras mõistlik rakendada oportuniteeti. Just sedasorti läbirääkimiste pidamiseks on mõistlik kasutada advokaadi abi. Advokaat tunneb peensusteni kohtupraktikat, mõnikord ka menetlejaid ning igal juhul seadust. Seega kui menetleja keeldub algselt oportuniteedist, siis tasub kindlasti pöörduda advokaadibüroo poole, kuna tegelikult võib oportuniteet olla saavutatav. Meie advokaadibüroo on korduvalt välja võideldnud oportuniteedi rakendamise olukordades, kus algselt on menetleja sellest kategooriliselt keeldunud.

Kas oportuniteediga kaasneb kohustusi?

Oportuniteediga määrtakse enamasti üks või mitu kohustust. Sellisteks kohustuseks võivad muu hulgas olla ka sõltuvusravi, sotsiaalprogramm või ühiskondlikult kasulik töö. Näiteks joobes juhtimise puhul sõlmitakse oportuniteete vaid olukorras, kus isik nõustub sõltuvusraviga või vastava sotsiaalprogrammiga. Lisaks tuleb oportuniteedi rakendamisel hüvitada ka kuriteoga tekitatud kahju. Kahju hüvitamise kohta saab täpsemalt lugeda siit. Kõige sagedamini kaasneb oportuniteediga kohustus tasuda riigile menetluskulud. Oportuniteediga kaasnevate kohustuste olemus ja ulatus on jällegi teema, mida tuleks enne kokkuleppe sõlmimist advokaadiga kindlasti arutada.

oportuniteet

Oportuniteedi kohustuse mittetäitmine

Oportuniteediga seatakse enamasti isikule kohustused kuueks kuuks, mille jooksul ta peab näiteks ära tegema 30h ühiskondlikult kasulikku tööd. Kui kuue kuuga on tehtud kasvõi üks tund vähem, kui oli ette nähtud, siis kriminaalmenetlus uuendatakse ja uuendatud menetlust enam oportuniteediga ei lõpetata. See tähendab, et kohustuste täitmata jätmisel tuleb end süüdi tunnistada või kohtus pikalt vaielda ja tõendada oma süütust. Seega kui advokaat suudab ühe korra oportuniteedi välja rääkida, siis tasub oportuniteediga kaasnevad kohustused kindlasti korrektselt täita.

 

Millal keelduda oportuniteedist?

Kuigi oportuniteet võib olla mugav ja kiire lahendus olukorrale, mida advokaadid tihti soovitavad, siis teatud olukordades tasub oportuniteedist keelduda. Üheks põhiliseks põhjuseks on eelkõige põhimõttelised vaidlused. Näiteks kui endine kaasa on väitnud, et tema suhtes on vägivalda kasutatud. See on sageli olukord, millal süüdistatav soovib oma nime ja mainet kaitsta ning tahab õigeksmõistvat otsust.


Oportuniteedist võib olla mõistlik keelduda ka siis, kui advokaat hindab, et prokuratuuri võidulootus kohtus on väike või prokuratuur lõpetaks menetluse ka muul alusel. Kuigi hinnangud on alati subjektiivsed, suudavad kogemustega advokaadibürood vastavaid tõenäosusi üldjuhul ikkagi suhteliselt täpselt ette näha. Siiski ei saa ka hea advokaat sellele garantiid anda. Kohtusse minemisega võetakse alati risk, et kohus võib isiku süüdi mõista. Oportuniteet on selles suhtes riskivaba valik – süüdistatav ja menetleja lepivad kokku tingimustes.


Kuidas valida advokaati ja saada vajalikku õigusabi?

Enamasti on advokaadid ja advokaadibürood spetsialiseerunud teatud valdkondadele. Näiteks Lepmets & Nõges advokaadibüroos tegeleb kriminaal- ja väärteomenetlustega advokaat Charlotta Rebecca Zobel ja vandeadvokaat Sandra Sepp. Valides just spetsialiseerunud advokaadi saab klient olla kindel, et ükski menetluslik detail ei jää tähelepanuta. Süüteomenetlused on olulised menetlused, mis toovad endaga kaasa laialdasi tagajärgesid ka veel pikka aega peale menetluse lõppu. Näiteks kontrollitakse paljudes töökohtades karistusregistreid. Seega tasub valida advokaadibüroo ja advokaat, kes oskavad ja soovivad teie õiguste eest maksimaalselt seista. Vastasel juhul võib üks libastumine kätte maksta veel aastaid hiljemgi.