Advokaadibüroo selgitab: mida kujundab endast mittetulundusühingute seadus? 

Mittetulundusühingute seadus on Eesti õigussüsteemis oluline seadus, mis reguleerib mittetulundusühingute loomist ja tegevust. See seadus kehtestab reeglid, mille järgi mittetulundusühingud peavad tegutsema ning mida nad saavad teha ja mida mitte. Artikkel annab ülevaate nii MTÜ loomisest, juhtimisest kui ka sellest millist õigusabi advokaadid mittetulundusühingutele saavad osutada.

Mittetulundusühingute seaduse eesmärk ja rakendusala

Mittetulundusühingute seadus määratleb mittetulundusühingud kui selliseid juriidilisi isikuid, kelle eesmärk ei ole kasumit teenida. Mittetulundusühingud võivad tegeleda erinevate tegevustega, nagu näiteks kultuuri, spordi, hariduse ja heategevuse edendamine. Selliste ühingute tegevus on tavaliselt suunatud avaliku hüve saavutamisele, mitte aga kasumi teenimisele.

Meie advokaadibürool on olemas ka MTÜ juriidilise sisejuhtimise kogemus. See kogemus võimaldab meil mõista MTÜ tegevust, probleeme ja juhtimist ka nö kliendi tasandil, mitte ainult advokaadi ja nõustaja tasandil.

Mittetulundusühingute loomine ja registreerimine

Mittetulundusühingu loomisel peab järgima mittetulundusühingute seaduses sätestatud nõudeid, mh on kohustuslik koostada mittetulundusühingu põhikiri. Põhikirjas tuleb määrata mittetulundusühingu nimi, asukoht, eesmärgid, liikmete õigused ja kohustused, liikmeks saamise ja liikmelisuse lõppemisega seonduv, MTÜ juhtimisega seonduv ning muud olulised aspektid. Tegemist on vaid osade oluliste aspektidega, mis peavad olema põhikirjas kajastatud. Kõik nõuded on leitavad seadusest.

Koostada tuleb ka asutamisleping. Asutamislepingu sõlmimisega kinnitatakse selle lisana ka mittetulundusühingu põhikiri. Asutamislepingus tuleb määrata MTÜ nimi, asukoht, asutajate nimed ja isikukoodid, asutajate kohustused jpm. Sealjuures tuleb tähele panna, et asutajaid peab olema vähemalt kaks. Asutajateks saab olla nii juriidiline kui ka füüsiline isik.

Pärast põhikirja ja asutamislepingu koostamist ning muude esmavajalike toimingute tegemist tuleb MTÜ registreerida Äriregistris. Registreerimiseks tuleb esitada asutamisleping, põhikiri, täita Äriregistri taotlus ja teha muud vajalikud toimingud.

Eelpool on välja toodud vaid kõige olulisemad aspektid, mida tuleb silmas pidada MTÜ asutamisel. Õigeaegne ja korrektne tegutsemine tagab MTÜ seaduslikkuse ning võimaldab edukalt ellu viia MTÜ eesmärke ja tegevusi. Kõiki eelpool toodud tegevusi on pädev MTÜ nimel tegema ka advokaat, kes saab ka selgitada täpsemalt iga etapi teisi vajalikke tegevusi ning anda õigusabi.

Mittetulundusühingute juhtimine ja liikmete õigused

Mittetulundusühingu igapäevane juhtimine toimub vastavalt põhikirjale ja mittetulundusühingu juhatuse otsustele. Mittetulundusühingu liikmetel on õigus osaleda mittetulundusühingu juhtimises, sh hääletada ja kandideerida juhtimisorganitesse. Samuti on mittetulundusühingu liikmetel õigus saada teavet mittetulundusühingu tegevuse kohta.

MTÜ juhtimine toimub vastavalt põhikirjale ja seadusele ning selle eest vastutab MTÜ juhatus. Juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme või liikmed valib üldkogu. MTÜ kõik liikmed saavad ühingu tegevuses osaleda eelkõige läbi üldkogu, mis on MTÜ kõige kõrgem organ. Üldkoosolek peab toimuma vähemalt kord aastas. Seega igapäevasemalt saab liige osaleda MTÜ otsustusprotsessis läbi meelepäraste juhatuse liikmete valimise üldkogul.

MTÜ üldkogu pädevusse on antud kõige olulisemate küsimuste lahendamine. Sh on üldkogu ehk kõigi liikmete hääletamise pädevusse antud põhikirja muutmine, majandusaasta aruande kinnitamine, MTÜ lõpetamine ja palju muud. Samuti on üldkogu pädevuses lisaks juhatuse liikmete valimisele ka juhatuse liikmete tagasi kutsumine. Seega täidab üldkoosolek ka teatud määral kontrollfunktsiooni juhatuse üle. Sellise kontrolli teostamiseks on üldkoosoleku vähemusele seadus andnud ka erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õigused. Siiski on üldkoosolekul otsuse vastu võtmiseks vaja üle 50% poolthääli, teatud juhtudel lausa 2/3 hääli. Seega saab vähemus nõuda üldkoosoleku kokku kutsumist, kuid otsustusõigus on siiski enamusel.  

Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele. Teatud MTÜ-d on põhikirjas välja toonud nõuded mis peavad olema täidetud, et isikut saaks MTÜ liikmeks vastu võtta. Teised MTÜ-d võivad vastupidi teha agressiivseid värbamiskampaaniaid ning on nõus nö igaühe oma liikmeks võtma.

MTÜ liikmed saavad oma liikmelisusest loobuda igal ajal, tehes vastavasisulise avalduse. Samuti võib juhatus liikmeid otsusega liikmeskonnast välja arvata, kui liige on rikkunud nt MTÜ põhikirja. Liikmetel on õigus vastavat otsust vaidlustada. Advokaat võib aidata MTÜ juhatust ja liikmeid õigusabi andmisel ja kohustuste mõistmisel ning seaduslike lahenduste leidmisel võimalike probleemide korral.

mittetulundusühingute seadus

Mittetulundusühingute majandustegevus ja rahastamine

Mittetulundusühingud võivad majandustegevuse kaudu teenida tulu, kuid selle tulu kasutamine on piiratud mittetulundusühingu eesmärkidega. Mittetulundusühingud võivad saada rahastamist erinevatest allikatest, sh riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest, annetustest, liikmemaksudest ja projektitoetustest. Tihti kasutatakse ka õigusabi ja advokaadibüroode teenust selleks, et leida täiendavat rahastust.

MTÜ majandustegevus toimub vastavalt põhikirjale ja seadusele ning selle eest vastutab MTÜ juhatus. MTÜ võib tegutseda majandusliku kasu saamise eesmärgil, kuid see ei tohi olla selle põhitegevus. Teisisõnu võib MTÜ tegevuse tulemusel teenida kasumit, kuid seda ei maksta välja kasumina MTÜ asutajatele. MTÜ võib korraldada üritusi, osutada teenuseid või müüa kaupu, kuid see peab olema kooskõlas MTÜ eesmärkidega.

MTÜ rahastamine toimub peamiselt liikmemaksudest, annetustest, toetustest ja sponsorlussummadest. Liikmemaksud on MTÜ liikmete poolt makstavad summad, mille suurus ja maksmise kord määratakse MTÜ põhikirjas. Annetused on rahalised või muud toetused, mida antakse MTÜ eesmärkide toetamiseks. Toetused on rahalised või muud toetused, mis antakse MTÜ-le teatud tegevuste või projektide rahastamiseks. Sponsorlussummad on rahalised või muud toetused, mida ettevõtted või organisatsioonid annavad MTÜ-le vastutasuks reklaami või muude eeliste saamiseks.

MTÜ-l on kohustus pidada raamatupidamist ja esitada majandusaasta aruandeid vastavalt seadusele. MTÜ peab järgima seaduses sätestatud finantskontrolli ja -aruandluse nõudeid ning tagama oma tegevuse läbipaistvuse.

Advokaadi roll MTÜ majandustegevuse ja rahastamise juhtimisel seisneb selles, et ta aitab MTÜ juhatusel mõista seadusest tulenevaid nõudeid ja tagada nende järgimist. Advokaat võib aidata MTÜ-l koostada sobiva rahastamisstrateegia, selgitada liikmete kohustusi liikmemaksude maksmisel ning aidata taotleda toetusi ja sponsoreid. Samuti võib nõustamine MTÜ rahastuse kohta olla vajalik hiljem, kui on juba tõusetunud probleem või vaidlus. Näiteks MTÜ Slava Ukraini võimaliku ebakorrektse tegevuse osas tuleks konsulteerida advokaadibüroo ja advokaatidega enne, kui võetakse vastu lõplike otsuseid.

Mittetulundusühing ja advokaat

Advokaadid ja advokaadibürood võivad mittetulundusühinguid nõustada nii mittetulundusühingu loomisel kui ka hilisema tegevuse jooksul. Advokaadid ja advokaadibürood osutavad sageli õigusabi mittetulundusühingutele. Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaadid tunnevad hästi mittetulundusühingute seadust ning advokaadid saavad nõustada nt registreerimise protsessi, ühingu juhtimise ja mittetulundusühingute tegevuse piirangute ja kohustuste osas. Advokaadid aitavad mittetulundusühingutel luua oma põhikirja ning muid vajalikke dokumente.

Lisaks sellele osutavad advokaadid ja advokaadibürood mittetulundusühingutele õigusabi erinevate õiguslike probleemide korral. Näiteks võivad mittetulundusühingud vajada õigusabi maksuküsimustes, tööõigusega seotud küsimustes või kinnisvaraõigusega seotud küsimustes. Advokaadid aitavad mittetulundusühingutel mõista nende õigusi ja kohustusi ning annavad nõu, kuidas lahendada erinevaid vaidluseid kohtus või kohtueelselt.

Lepmets & Nõges Advokaadibüroo pakub kvaliteetset õigusabi mittetulundusühingutele.