Soovides vastust mureliku lugeja küsimusele pöördus Lepmets & Nõges juristide poole Tarbija24, et selgitaksime, kes hüvitab üüripinnal katki läinud üürileandja kodumasina tõttu tekkinud kahju.

«Hiljuti läks Harjumaal ühes ridaelamuboksis nõudepesumasina elektrilühise tõttu põlema köök ning kogu elamu sai põlengu tõttu suitsu- ja veekahjustusi. Mind hakkas huvitama, kes peaks hüvitama eluaseme remondikulud, kui need on tekkinud näiteks katkise kodumasina tõttu?» uuris Tarbija24 lugeja.

Kui katkisest kodumasinast on tekkinud eluasemele kahju, tuleb kahju hüvitamise nõudmiseks esmalt välja selgitada, mille või kelle tõttu on kõnealune kahju tekkinud. Ühene lahendus puudub, kuivõrd erinevate faktiliste asjaoludega kaasnevad väga erinevad õigussuhted. Vastutada võib nii kodumasina paigaldaja, kes on masina valesti paigaldanud kui ka edasimüüja, kes pole ostjat piisavalt hästi informeerinud, ühtlasi aga üürnik või üürileandja. Ebatavaline ei oleks ka olukord, mil ühe isiku ees vastutab teine isik ning teise ees omakorda kolmas. Samuti on võimalik, et tootja on valmistatud puudusega toote, mis ka ettenähtud kasutusotstarbe ja korrektse paigalduse korral laguneb või süttib põlema ning põhjustab ümbritsevale keskkonnale suurt kahju. Sellisel juhul võib olla kahju eest lõppvastutajaks nimetatud tootja, kes lasi puudusega toote käibesse. Kui käibesse lastud puudusega toode põhjustab eluaseme hävimise või kahjustumise, vastutab tootja seeläbi tekitatud kahju eest siiski üksnes juhul, kui on täidetud kõik järgnevad eeldused:

  • puudusega toode on põhjustanud kahju ja esineb põhjuslik seos toote puuduse ja tekkinud kahju vahel;
  • puudusega toode on sellist liiki, mida kasutatakse tavaliselt tarbimiseks väljaspool majandus- või kutsetegevust;
  • seda toodet kasutati põhiliselt väljaspool majandus- ja kutsetegevust;
  • kahju on suurem kui 500 eurot;
  • puuduvad tootja vastutust välistavad asjaolud.

Teisisõnu, kui näiteks puudustega nõudepesumasin süttib tarbija kodus puuduse tõttu ja selle tagajärjel saab kahjustada eluaseme sisustus, saab kannatanuks olev tarbija nõuda korteri sisustusele tekitatud kahju hüvitamist tootja vastutuse sätete alusel nõudepesumasina tootjalt. Seda juhul, kui on tekkinud kahju on suurem kui 500 eurot ja puuduvad vastutust välistavad asjaolud. Tootja vabaneb vastutusest aga seevastu juhul, kui ta suudab tõendada, et:

  • tootja ei ole toodet turule lasknud;
  • esinevad asjaolud, mille põhjal võib eeldada, et tootja poolt toote turule laskmise ajal ei olnud tootel kahju põhjustanud puudust;
  • ta ei valmistanud toodet müügiks ega muul viisil turustamiseks ega valmistanud või turustanud seda oma majandus- või kutsetegevuses;
  • puudus on tingitud sellest, et toode vastas turule laskmise ajal kehtinud kohustuslikele nõuetele;
  • puudust ei saanud avastada toote turule laskmise ajal tollaste teaduslike ja tehniliste teadmiste taseme järgi

Oluline on veel teada, et sõltumata ülalnimetatud kahju hüvitamise eelduste esinemisest aeguvad sellised nõuded tootja vastu kümne aasta möödumisel kahju põhjustanud toote turule laskmise päevale järgnevast päevast. Teisisõnu, kui kahju põhjustanud nõudepesumasin on toodetud varem kui 2003. aastal, ei pruugi tekkinud kahju siiski kuuluda hüvitamisele.

 

Artikkel on avaldatud väljaande Tarbija24 «Lugeja küsib» rubriigis 03. oktoobril 2013. a.