Tegevusvaldkonnad

Karistusõigus

„Ülekriminaliseeritus“ on märksõna, mis kahjuks jätkuvalt ilmestab Eesti riigi karistus- ja kriminaalpoliitikat kõige tabavamalt. Karistusnormide rägastik on keerukas ning ainuüksi tõsiasi, et üle poole Eesti rahvastikust on kantud karistusregistrisse, näitab, kui lihtne on eneselegi teadmata riigi keeldudest üle astuda. Tagajärjed sellise eksimuse eest võivad aga olla laastavad.

 

Karistamise lipu all kulgeva riigi vastu peab isikul olema reaalne võimalus end kaitsta. Süüteomenetlustes on meie advokaatidel vaieldamatult märkimisväärne ja mitmekülgne kogemus – enne advokaaditööga alustamist on mitmed meist praktiseerinud nii uurimisasutuses kui ka prokuratuuris. Teisel pool lauda istumine on andnud hea arusaamise menetleja mõttemaailma ning võimaldab meil kaitseõigust teostada veelgi tõhusamalt.

 

Pakume professionaalset õigusabi kliendi enda või kolmanda isiku tegevuse õiguspärasuse analüüsimisel. Olukorras, kus riik on juba sekkunud, nõustame väärteoasjas menetlusalust isikut ja kriminaalasjas kahtlustatavat või süüdistatavat parima kaitsestrateegia leidmisel ja kaitseme enda kliente alates esimesest menetlustoimingust kuni menetlust lõpetava lahenduse saamiseni.

 

Meilt saavad abi ka isikud, kes on ise mõne süüteo ohvriks langenud. Esitame kannatanu nimel kuriteoteate, abistame tõendite kogumisel, suhtluses uurimisasutuse, prokuratuuri ja süüdlasega ning esindame klienti kohtumenetluses. Tagame, et kannatanule makstakse kompensatsiooni ning seda õiglases ulatuses.

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel